Handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter

Med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning 654/2014 om utövande av unionens rättigheter inom internationella handelsregler genomförs handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater och om ändring av genomförandeförordning 2018/724.

I ett första steg ska tilläggsvärdetull på 10 % och 25 % tillämpas på import av produkter som förtecknas i bilaga I i 2018/886 från förordningens ikraftträdandedatum.

I ett andra steg ska ytterligare tilläggsvärdetullar på 10 %, 25 %, 35 % och 50 % tillämpas på import av varor som förtecknas i bilaga II från och med den 1 juni 2021, eller tidigare om frågan anmäls till WTO:s tvistlösningsorgan. I det senare fallet ska kommissionen i EUT offentliggöra ett tillkännagivande med angivande av den dag då detta avgörande har antagits eller anmälts.

Förordningen träder i kraft från den 22 juni.