Miljö- och Kvalitetspolicy

Denna policy, utarbetad av Conroute, skall vara vägledande för all personal, i allt arbete som utförs på företaget.

Beställda transporter skall ombesörjas i rätt dit, till rätt plats och med oskadat gods, till kundens fulla belåtenhet. Detta utförs av våra underleverantörs chaufförer som har god yrkesvana och kännedom om arbetets karaktär.

En arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagarna för olycksfall och ohälsa skall säkerställas.

Transporter från/av Conroute skall belasta miljön så lite som möjligt.

Vår satsning på fortlöpande kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöförbättringar, samt säker transport av farligt gods, ska styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekologiskt motiverat och inom ramarna för vad våra resurser medger.

Detta säkerställs genom att vi:

  • Använder miljöriktiga och moderna fordon, samt genom att vi tar hänsyn till miljöaspekter och regler för farligt gods vid inköp av transportkapacitet.
  • Arbetar för att minimera antalet tonkilometer och optimalt utnyttjar våra lastbärare, bl.a. genom att trafikplanera med god framförhållning och i mesta möjliga mån använda oss av s.k. megatrailers och övriga fordonskombinationer.
  • Innehar erforderliga tillstånd och försäkringar för verksamheten, följer lagar och förordningar, samt har en examinerad säkerhetsrådgivare.
  • Är kvalificerade och lyhörda representanter för våra kunder, samt att vi så fullständigt som möjligt tillgodoser deras förväntningar på oss.
  • Värdesätter ärlighet i kommunikation, både inom företaget och i de externa kontakterna.
  • Ständigt förbättras och utvecklas i vårt dagliga arbete.
  • Ser till att vår Kvalitets- & Miljöpolicy är välkänd inom vår organisation. Den visas även gärna upp för utomstående.
  • Ser till att ha en effektiv och korrekt administration.
  • Endast jobbar med ISO 9001 och ISO 14001 certifierade samarbetspartners, då vi inte har egna fordon.